فقط واسادم فردا بشه حس هیچ کاری هم نیست
ففصل جفت گیریه همه بی حالن :)) ‎- samantam