با داداشم هم حرفم شد تو گیر و دار!
مشت اول 1000 تومن ‎· سین سین سینا
@sinsinsina به مشت و اینا نمیرسه دیگه ‎· حوسین