بعضی وقتا حس میکنم فاصله م با جنون خیلی کمه همین حالا ...