مهمون دعوت کردن و انتظار دارن من برم پیششون ولبخند بزنمو تایید کنم مسخرس مسخره