باید کوله جمع کنم ساعت سه بیدار شم فردا میرم قله جانستون
جانستون؟ ‎- samantam
@samantam: اره ‎- حوسین
مسیرش سنگینه :دی ‎- samantam
@samantam: راه رفتنی و باید رفت دیگه :ی ‎- حوسین
@hosein1 برو برو به سلامت :))) ‎- samantam