من خودم نظرم رو دومیه واسه چاپ رو ماگ یه خیری پیداشه اینو درست کنه بده من
1.jpg2.jpg3.jpg
5.jpg
به منم بده :) ‎· samantam
بگیر درست کن اول :)) ‎· حوسین
کی میخواد درست کنه اینو ؟ ‎· حوسین
@hosein1 اون موقع خودمم چاپش می کنم :) ‎· samantam