صورتم سوخته و شروع کرد به پوست انداختن حالا
توی جانستون؟ ‎- Hamed
ضد آفتاب نزدی؟ افتر سان بعد آفتاب سوختگی هست اون رو بزن لااقل این چنین مواقعی ‎- samantam
@hameda: @samantam اره جانستون ضد افتاب زدم ولی باید تجدید مکردم که به ااین وضع نیوفتم ‎- حوسین