فردا کجا بریم ؟ پیشنهاد بدین
برا گردش؟ جاى اروم دوست دارى برى يا هيجان انگيز؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: اروم بعد از کار خوبه ‎· حوسین