تو که نازنده بالا دلربایی تو که بی سرمه چشمون سرمه سایی