چشم ا شده یه کاسه خون
دل شده یک کاسه ی خون، تو چشام داغه جنون، به کنارم تو بمون، مرو با دیگری ‎· SaeedTheGiraffe ?