یدونه عروسک wall-e از کجا بگیرم ؟
بیا میدون ولیعصر بهت بدم هر چندتا میخوای ‎· سعید ©
کجا ؟ ‎· حوسین
به به مبارکه:دی ‎· سین سین سینا
@sinsinsina: سلامت باشین :)) ‎· حوسین