یدونه عروسک wall-e از کجا بگیرم ؟
بیا میدون ولیعصر بهت بدم هر چندتا میخوای ‎- سعید ©
کجا ؟ ‎- حوسین
به به مبارکه:دی ‎- سین سین سینا
@sinsinsina: سلامت باشین :)) ‎- حوسین