سر درد عجیبی دارم فکر کنم به خاطر حجم زیاد خواب تعطیلات هست
کسل کننده است خیلی ‎- سین سین سینا
@sinsinsina: خیلی ‎- حوسین