سر درد عجیبی دارم فکر کنم به خاطر حجم زیاد خواب تعطیلات هست
کسل کننده است خیلی ‎· سین سین سینا
@sinsinsina: خیلی ‎· حوسین