من می نه ز بهر تنگدستی نخورم ... یا از غم رسوایی و مستی نخورم // من می ز برای خوشدلی میخوردم ... اکنون که تو بر دلم نشستی نخورم