حال خوب امروز
یه چهار دقیقه دیگه مشه حال خوب دیروز ‎· حوسین