فرزاد حسنی چه غلطی کرده تو یه خط بگین لطفا
برگشته تو مسابقه برنامه اش، بعد از اينكه طرف جواب رو داده، گفته كه شما ما رو چى فرض كردى كه اين جواب رو دادى نه اخه ما پخمه ايم مگه اينجا كه اين جواب رو دادى و از اين مدل حرفا كه مدل حرف زدن خودشه ‎· بــــــــــاران!
مرسی ‎· حوسین