چقدر خوبه این بشر
من؟:د ‎- shompi
@shompi: حتما :)) ‎- حوسین
منو میگه :) ‎- Mamad
راضی نبودم دیگه فید بزنی:د ‎- shompi
@mirzaie: صد بار :)) ‎- حوسین
@shompi: خواهش میکنم ریا شد دیگخ :)) ‎- حوسین
لطف عالی مستدام:د ‎- shompi