ولی جدا بزرگترین شانس زندگیم این بوده مه ادمای خوبی سر راهم قرار گرفتن