درگیر ساده ترین چیزهاییم تو خونه نمیشه هیچ جوره هم حلش کرد