به بن بست رسیدم اول صبی
حسین و بن بست! مگه داریم ‎- ava
چاره ش یه دنده عقب یه دور دو فرمونه غمت نباشه ‎- crow