واقعا موندم قیدشو بزنم این اخر عمری باز دوباره شروع کنم که از من گذشته