نمیدونم چرا انقد خسته ام اونم امروز !!!
خسته نباشی ‎- adomide
@adomide: صب اول صب واقعا هم خسته نباشید داره :)) ‎- حوسین
@hosein1: :))) ‎- adomide