نمیدونم چرا انقد خسته ام اونم امروز !!!
خسته نباشی ‎· adomide
@adomide: صب اول صب واقعا هم خسته نباشید داره :)) ‎· حوسین
@hosein1: :))) ‎· adomide