اینو واسه خودم درست کردم دیگه میبرم شرکت روز میز میزارم