قشنگ از صب اول  صب دارم به تمام جوانب منفی قضیه فکر میکنم :/
عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو ‎· SaeedTheGiraffe ?