بعد از نهار میچسبید لش کنی که متاسفانه امکانات موجود نیست