احساس میکنم باید از قبل پیگیرتر باشم بیشتر خودمو ثابت کنم