واقعا کی به ایده آل هام میرسم هیچی اونطوری که میخوام نمیشه