یعنی یهو یه چی میشه که حال ادم قشنگ از این رو به اون رو میشه