بحث کار واقعا دغدغه م شده نمیدونم همین کار و ادامه بدم یا برم پیش استادم اونم تو این وضعیت واقعا خیلی سخت شده همه چیز برام