به تموم بدبیاری های این دو هفته باید اینم اضافه کنم واقعا کشش ندارم دیگه