بعد از این اتفاقای یکی دوهفته دقیقا نمیدونم باید از کجا شروع کنم انگاار نیستم نبودم