مرغ شیدا بیا بیا شاهد ناله‌ی حزینم شو با نوایی به روز و شب هم‌صدای دل غمینم شو