رفتم صحبت کردم تقریبا همون چیزی بود که فکر میکردم هیچ کاریش هم نمیشه کرد
خب به ما هم بگو چی شد.... ‎· shompi
@shompi: هیچی دقیقا دکتر نظر خودشو بهش دیکنه کرده بود دیدگاه خودشو خب به طبع با این ادم هم که تحت نفوذ یکی دیگس نمیشه دووم اورد فقط یکم با احساساتم بازی شد همین ‎· حوسین
بهتر که زودتر فهمیدی ‎· Myri∂m