فقط یکم با احساساتم بازی شد همین
باز زود جستی فکر کن خواستگاری میرفتی و یه هو رو میکرد ‎- SaeedTheGiraffe ?
ناراحت نباش همین که سعید گفت ‎- Aliusha
چون میگذرد غمی نیست ... ‎- Caspian