فقط یکم با احساساتم بازی شد همین
باز زود جستی فکر کن خواستگاری میرفتی و یه هو رو میکرد ‎· SaeedTheGiraffe ?
ناراحت نباش همین که سعید گفت ‎· Aliusha
چون میگذرد غمی نیست ... ‎· Caspian