اول باید یه چیزاایی رو شروع کنم به خراب کردن بعدش از دوباره بسازم