همه میگن ناراحت نباش ناراحت نباش !!!
ناراحت باش ولی فدا سرت جوونی هنوز ‎· SaeedTheGiraffe ?
همه چرت ميگن ‎· ديـهيـم
ناراحتی داره ولی به جنبه‌های مثبتش هم فکر کن ‎· Myri∂m
این نیز بگذرد ‎· hadi
وا مگه میشه ناراحت نباشی ناراحتی که داری ولی میگذره اصلن نمیشه ناراحت نبود اتفاقن ناراحت باش و اجازه بده که بگذره همین ‎· adomide
این چیزا غصه نداره اینهمه ادم این نشد یکی دیگه:د ‎· shompi