اگه مورینهو مربی منچستر بشه بدشانسی های این یه ماه من تکمیل میشه