با چهل دقیقه تاخیر رسیدم شرکت واقعا فرقی هم داره مگه