عزمم و جزم کردم واسه نمایشگاه اگه شش تا سردیس درست کنم میزارم