تف به این همه تصمیم که باید گرفت همشم تر زدم تا حالا
تف خوبه !بزن! ‎· سین سین سینا