تف به این همه تصمیم که باید گرفت همشم تر زدم تا حالا
تف خوبه !بزن! ‎- سین سین سینا