زندگی قشنگ سر شوخی دستی و باز کرده امیدوارم به تجاوز ختم نشه :))
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور ‎- سین سین سینا