باید بع مرحله ای برسیم که هر موقع دوست داشتیم بیایم سر کار اینطوری تمام مشکلاتمون حل میشه