واقعا فاز کار نیست
نولش چی ؟ ‎- Mamad
نه باسه اینا دیسیه @mirzaie ‎- سین سین سینا