وقتی که دل تنگه فایدش چیه آزادی
زندگی، زندونه ، وقتی نباشه شادی ‎· Mamad