و كسی فكر نكرد كه چرا ایمان نیست و زمانی شده است كه به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست