حامد کجاس :/
هستم :دی ‎- Hamed
@hameda: میومدین میرفتیم بیرون پوسیدم بابا :( ‎- حوسین
@hosein1: خوب می گفتی بابا :| ‎- Hamed
@hameda: من باید بگم با این حالم :( ‎- حوسین