حامد کجاس :/
هستم :دی ‎· Hamed
@hameda: میومدین میرفتیم بیرون پوسیدم بابا :( ‎· حوسین
@hosein1: خوب می گفتی بابا :| ‎· Hamed
@hameda: من باید بگم با این حالم :( ‎· حوسین