یعنی رسیدم باز به اون دو ساعت های مسخره هفته ای یکبار تف تو محدودیت