یه بنفشه آفریقایی دارم چطوری یه قلمه بزنم ازش ؟
گوگل کن ‎· Mamad