بعضی وقتا به مخم میزنه برم هنربخونم بعدش میگم اخرش که چی تو که داری کارتو میکنی
بیخیال ‎- Hamed
مطالعه آزاد داشته باش ‎- Mamad