واقعا دوست دارم دو سه روزو  کوله رو وردارم برم همینطور بی هدف 
هستم ‎· ava