فکر کنم همینطور پیش برم بتونم این کله رو تا اخر این ماه تمومش کنم